Scroll Handle – Typewriter

Scroll Handle:
Typewriter Alphabet – 1/2″ Round

KeyTypo Boxset